Европейски съюз Европейски социален фонд

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0091-С0001

"Мога да съм полезен - Модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Институт за социални услуги в общността Passerel Община София

Предстоящи събития

Обучение на екипа на СУПЦ "Княз Борис I" на тема "Стандарти за подкрепена заетост" - 15.07.2013

Заключителна работна среща с представители на СУПЦ от страната - 04.06.2013

Заключителна пресконференция за представяне на стратегията за социално включване - 03.06.2013

Работна среща с представители на Столична община за обсъждане на стратегия за социално включване - 10.05.2013

Работна среща с представители на МОМН за обсъждане на стратегия за социално включване - 08.05.2013

Работна среща в МТСП за обсъждане на стратегията за социално включване - 11.04.2013

Работни срещи - обсъждане на трудовите занимания (месец Март 2013 г.) - 01.03.2013

Работни срещи - подготовка на трудовите занимания (месец Февруари 2013 г.) - 01.02.2013

Работна среща за представяне на модела за социално включване - 14.01.2013

Работна среща за консултиране на модела за социално включване - 06.12.2012

Учебно посещение в Холандия - 29.10.2012

Процедура за избор на финансист - 19.10.2012

Обучение на асистентите проучване - 21.09.2012

Процедура за подбор на асистентите проучване - 18.09.2012

Работна среща с представители на МОМН и Регионален инспекторат София-град - 08.07.2012

Работна среща с представители на СУПЦ и Столична община - 07.07.2012

Работна среща с представители на МТСП, АСП, АХУ и АЗ - 07.07.2012

Откриваща пресконференция - 21.06.2012

Обща информация за проекта

Схема за финансиране и изпълнение. Проектът се изпълнява от Фондация "Институт за социални услуги в общността", в партньорство с Фондация "Де Пасарел" (Холандия) и Столична община и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз през Европейски социален фонд.

Цели и целева група. Проектът има за цел разработване и апробиране на модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания. Активно участие и принос към развитието на модела имат експерти на Столична община дирекция "Социални дейности", екипите на услугата "Социален учебно-професионален център" (СУПЦ) и експерти на Общинските администрации в 9-те общини, в които се предоставя услугата СУПЦ (Банско, Варна, Главница, Горна Оряховица, Димитровград, Пловдив, Поморие, Свищов и София)

Подход и дейности. Подходът на работа се основава на европейските принципи за ефективно управление на професионалната грижа за хора с интелектуални увреждания и включва:

Продължителност. Проектът е с продължителност 15 месеца (май 2012 г.-юли 2013 г.).

Бюджет: 187 152.88 лв.

Опит на партньорите

Фондация "Де Пасарел" - Холандия е организация с богат практически опит и ноу хау в работата с хора с интелектуални увреждания в Холандия и в България. Екипът й предоставя разнообразни социални услуги за близо 1000 потребители, предимно хора с интелектуални увреждания.

Столична община партнира в качеството си на орган на местното самоуправление и на доставчик на социални услуги, готов да работи за подобряване на социалното включване на младежите с интелектуални увреждания. Управлява общо 41 услуги, между които услугата "Социален учебно-професионален център".

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация ИСУО носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.