Европейски съюз Европейски социален фонд

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0091-С0001

"Мога да съм полезен - Модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Институт за социални услуги в общността Passerel Община София

Предстоящи събития

Обучение на екипа на СУПЦ "Княз Борис I" на тема "Стандарти за подкрепена заетост" - 15.07.2013

Заключителна работна среща с представители на СУПЦ от страната - 04.06.2013

Заключителна пресконференция за представяне на стратегията за социално включване - 03.06.2013

Работна среща с представители на Столична община за обсъждане на стратегия за социално включване - 10.05.2013

Работна среща с представители на МОМН за обсъждане на стратегия за социално включване - 08.05.2013

Работна среща в МТСП за обсъждане на стратегията за социално включване - 11.04.2013

Работни срещи - обсъждане на трудовите занимания (месец Март 2013 г.) - 01.03.2013

Работни срещи - подготовка на трудовите занимания (месец Февруари 2013 г.) - 01.02.2013

Работна среща за представяне на модела за социално включване - 14.01.2013

Работна среща за консултиране на модела за социално включване - 06.12.2012

Учебно посещение в Холандия - 29.10.2012

Процедура за избор на финансист - 19.10.2012

Обучение на асистентите проучване - 21.09.2012

Процедура за подбор на асистентите проучване - 18.09.2012

Работна среща с представители на МОМН и Регионален инспекторат София-град - 08.07.2012

Работна среща с представители на СУПЦ и Столична община - 07.07.2012

Работна среща с представители на МТСП, АСП, АХУ и АЗ - 07.07.2012

Откриваща пресконференция - 21.06.2012

ЕКИП

Пряката работа по разработване и тестване на модела за социално включване се осъществява от мултидисциплинарен екип от холандски и български експерти. Администрирането на дейностите по проекта осъществява от екип за управление.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация ИСУО носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.